Officiële Mededelingen KNBB vereniging Carambole voor het seizoen 2023/2024
Reiskosten
Waar van toepassing worden de reisvergoedingen berekend en uitbetaald op basis van € 0.22 per km.
• Arbitrage vanuit het buitenland >>> reisvergoeding vanaf grensplaats
• Jeugdspelers ontvangen € 0.22 per km op basis van 2x een enkele reis ongeacht het aantal speeldagen.
• Arbiters woonachtig op een afstand van > 50 km van het speellokaal ontvangen reiskosten van € 0.22 per
km op basis van 2x enkele reis, verblijfkosten van € 30,- per speeldag en € 85,- per overnachting.
• Arbiters woonachtig op een afstand van 50 km of minder van het speellokaal ontvangen reiskosten van €
0.22 per km op basis van 2x een enkele reis per speeldag en verblijfkosten van € 30,- per speeldag
• Arbiter beoordelaars ontvangen € 0.22 per km o.b.v. 2x enkele reis en € 30,- verblijfkosten per speeldag en
€85,-- per overnachting.
• Arbiters woonachtig op een afstand van meer dan 150 km van het speellokaal en voor 11:00 uur aanwezig
dienen te zijn kunnen tot 6 weken voor aanvang van de betreffende finale een extra bijdrage aanvragen
voor een extra overnachting indien men heeft besloten een dag eerder af te reizen. In voorkomende situa-
ties zal € 42,50 vooraf worden uitbetaald en kan men een nabetaling opvragen van maximaal nog eens €
42,50 door de werkelijke nota /factuur te overleggen aan penningmeester@knbb-carambole.nl
Biljarthuur
Eventuele kosten voor het huren van biljarts komen altijd ten laste van de thuisspelende vereniging.
Evenementen waarvoor de Commissie Arbiters aanwijst
Biljartvijfkamp Libre klein topklasse Bandstoten klein extra klasse
GP en NK Artistiek (6x) Libre klein overgangsklasse Kader 38/2 overgangsklasse
Libre groot Driebanden groot overgangsklasse Kader 38/2 topklasse
Ankerkader 47/2 Driebanden groot extra klasse Kader 57/2 extra klasse
Ankerkader 71/2 Driebanden klein extra klasse Kader 57/2 overgangsklasse
Bandstoten groot Finale kadercompetitie
Aanwijzing arbiters voor de overige kampioenschappen en daarbij uit te betalen reis- en verblijfkosten
Voor alle overige eindstrijden van een nationaal kampioenschap worden de arbiters aangewezen door het dis-
trict waaronder de organiserende vereniging ressorteert. Deze wedstrijden moeten door minimaal district arbi-
ters worden gearbitreerd. De organiserende vereniging dient daartoe contact op te nemen met het
desbetreffende districtsbestuur.
Vergoeding arbitrage bij nationale finales is € 12,50 per arbiter per dag.
Vergoeding organisatiekosten bij nationale finales is € 20,00 per biljart per dag.
Deze bedragen worden in het voorschot meegenomen en resp. aan district en organisatie uitbetaald.
Prijzen gewestelijke en nationale finales
Persoonlijke kampioenschappen: 3 medailles en (maximaal) 5 glasplaten.
Teamfinales: voor het kampioensteam een beker en voor de overige teams één
glasplaat per team
2
Voorgeschreven sets ballen (contractueel verplicht):
Alle nationale finales dienen gespeeld te worden met sets ballen van het merk Super Aramith.
KNBB (KVC) verplichtingen bij nationale finales en GP’s Artistiek:
Biljart Artistiek Super Aramith, type Demonstration;
Libre groot, 47/2, 71/2 en bandstoten groot Super Aramith, type Tournament of Deluxe;
Overige nationale finales Super Aramith, alle typen
Op districts- / gewestelijk niveau is toegelaten Super Aramith en Dynaspheres (alle typen)
Voor alle wedstrijden geldt dat biljartballen dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in art. 2.3 van het SAR.
Voorgeschreven lakens
Bij het NK Biljartvijfkamp, Masters Artistiek, open NK’s zijn de lakens Iwan Simonis rapide 300 verplicht. Voor
alle andere toernooien en competities zijn de volgende lakens toegestaan:
Iwan Simonis, Gorina Granito, Buffalo Royal Plus, Royal Pro, Dutch Premium Comfort.
Hoogte inschrijfgeld
Het bestuur van de sectie Carambole stelt jaarlijks de hoogte vast van het inschrijfgeld voor niet imperatieve
persoonlijke nationale kampioenschappen en diverse competities.
Deze zijn als volgt vastgesteld:
- inschrijfgeld voor de niet-imperatieve kampioenschappen op 2.30 € 15,00
- inschrijfgeld voor de niet-imperatieve kampioenschappen op 2.85 € 20,00
- inschrijfgeld voor cyclus van 4 Grand Prix wedstrijden biljart artistiek € 80,00
- inschrijfgeld voor een team in de kadercompetitie € 105,00
- inschrijfgeld voor een team in de topteamcompetitie € 150,00
- inschrijfgeld voor een team in de bekercompetitie € 20,00
- inschrijfgeld PK jeugd nationaal € 8,00
De inschrijfgelden voor deelname met een of meerdere teams aan de diverse overige Landscompetities zijn ko-
men te vervallen. Ter compensatie zijn de kosten voor het organiseren van Gewestelijke finales, Persoonlijke
Kampioenschappen en Teamcompetities, voor rekening van het desbetreffende district.
Heffingen
- niet correct afmelden van een geaccepteerde inschrijving (1e keer) € 50,00
- niet correct afmelden van een geaccepteerde inschrijving (2e keer) € 150,00
- niet correct afmelden van een geaccepteerde inschrijving (3e keer) > uitsluiting voor het spelen van PK
wedstrijden van het lopende seizoen en het volgende seizoen
- niet afmaken van een begonnen evenement maximaal 20x de bondscontributie, afhankelijk van de ge-
volgen voor de wedstrijdleiding en overige spelers.
Volgens artikel 5, lid 3, van de Statuten KNBB vereniging Carambole is een lid verplicht zijn financiële verplich-
tingen op de door de Sectievereniging aangegeven datum (vervaldatum) te voldoen. Indien het lid een maand
na de vervaldatum niet geheel aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan, is hij vanaf die datum zonder
recht van beroep uitgesloten van deelname aan de activiteiten van de Sectievereniging totdat hij geheel aan
zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. Gedurende die periode kan het lid in de Sectievereniging geen
rechten uitoefenen en blijft het verplicht te voldoen aan alle verplichtingen welke uit het lidmaatschap voort-
vloeien.
Namens het bestuur van KNBB vereniging Carambole. Augustus 2023