Moyennebepaling – District Berkel en Slinge – Seizoen 2023-2023

Art. 1.7.         

Vaststelling speelsterkte van een speler

Als een speler de competitie is begonnen met een niet-officieelmoyenne,

dan wordt na elk van de eerste 4 partijen het moyenne opnieuw vastgesteld zoals

omschreven in Art. 2.8 lid 2

Na de 4e partij wordt het dan berekende moyenne definitief

en verder beschouwd als het officiële aanvangsmoyenne, waarna het bepaalde voor herziening

van officiële moyennes van toepassing is.

Art. 2.8.         

Wijzigingen partijlengte gedurende de districtsronde

Gedurendedecompetitievindthalverwegedecompetitieeenalgemeneherzieningplaatsvan

officiëlemoyennes.

Bij deze herziening geldt dat: een speler minimaal vier partijen moet hebben gespeeld;

aandehandvanhetnieuwberekendealgemeenmoyennedepartijlengteopnieuwwordt

vastgesteldzoalsinAanhangselAisbepaald; hetherzienemoyennedeteamopstellingkan

beïnvloeden; eenspeler,indienhijdoordeherzieningopeenlagermoyenneuitkomt,

maximaaléénintervalkanzakken.

Iszijnnieuwemoyennedusdaniglagerdatditmeerdereintervallenbetreft,danwordtzijn

moyennevastgelegdopdeondergrensvanhetdirectonderliggendeintervaltenopzichte

van zijn aanvangsmoyenne.

Vindtdeherzieningplaatsindetweedehelftvandecompetitie(omdatdanpasdevierdepartijisgespeeld),

dan mag geen verlaging van de partijlengte plaatsvinden.

Voor een speler met een niet-officieel aanvangsmoyenne wordt tijdens de eerste

4 partijen het startmoyenne voor de eerstvolgende partij telkens als volgt vastgesteld:

Na de eerste partij wordt het moyenne voor de tweede partij aangepast naar het gespeelde moyenne.

Dit kan onbeperkt hoger zijn dan het oorspronkelijke aanvangsmoyenne, of maximaal 1 interval lager.

Na de tweede partij wordt het algemeen moyenne over de eerste twee partijen gebruikt als

startmoyenne voor de derde partij. Het startmoyenne kan onbeperkt naar boven als maximaal

1 interval naar beneden worden bijgesteld.

Na de derde partij wordt het algemeen moyenne over de eerste 3 partijen gebruikt als startmoyenne

voor de vierde partij. Wederom: onbeperkt naar boven of maximaal 1 interval naar beneden.

Ten slotte wordt na de vierde partij het algemeen moyenne over de eerste vier partijen beschouwd

als nieuw officieel aanvangsmoyenne en gebruikt als startmoyenne voor alle volgende partijen,

tot de eventuele herziening halverwege de competitie zoals omschreven in lid 1 hierboven.

Ook hier: bijstelling kan onbeperkt naar boven of maximaal 1 interval naar beneden.

Het nieuwe, officiële aanvangsmoyenne kan in hetzelfde seizoen als officieel aanvangsmoyenne

voor de PK gebruikt worden.

 

N.B. Herzieningen worden door Biljartpoint direct na invoer van de wedstrijduitslag toegepast.

Bij een dubbelpartij gelden voor beide partijen hetzelfde startmoyenne.